Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Ładowanie

Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o.

§1

Przedmiot Regulaminu  

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do sprzedaży:

1) Biletów oraz Usług oferowanych przez spółkę Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o., dokonywanych:

a) on-line, na stronie www.sklep.kopalnia.pl,

b) w Kasie Działu Sprzedaży zlokalizowanej na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”.

 1. Sprzedawcą Biletów oraz Usług będących przedmiotem niniejszego regulaminu jest Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030908, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831480313, REGON: 351197769, e-mail: sekretariat@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 75, zwana dalej „KSW Turystyka”.

 

§2

Definicje

1) Bilet – dokument ewidencji zwiedzających, stanowiący potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, upoważniający do rozpoczęcia zwiedzania, skorzystania z określonej usługi lub wstępu na inne wydarzenie organizowane przez KSW Turystyka.

2) Bilet on-line – Bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu.

3) Kasa – stacjonarny punkt obsługi, w którym Kupujący ma możliwość zakupu Biletu.

4) Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży.

6) Numer zamówienia – unikatowy kod zawierający informacje o numerze systemowym transakcji, datę oraz godzinę zwiedzania, nadawany przez System. Wygenerowanie Numeru zamówienia i realizacja płatności za transakcję jest jednoznaczna z nabyciem Biletu.

7) Operator - Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000095741, wysokość kapitału zakładowego: 470 000 zł, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831705025, REGON: 351428631, zajmująca się na zlecenie KSW S.A. organizacją ruchu turystycznego w Kopalni Soli „Wieliczka”, zwana dalej „KSW Wsparcie” oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030908, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831480313, REGON: 351197769, e-mail: sekretariat@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 75, współpracująca z „KSW Wsparcie” w zakresie organizacji usług określonych w niniejszym regulaminie, zwana dalej „KSW Turystyka”.

8) System – program komputerowy umożliwiający zawieranie Umów Sprzedaży on-line, udostępniony na stronie internetowej pod adresem sklep.kopalnia.pl.

9) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca Biletów oraz Voucherów

10) Umowa Sprzedaży on-line – Umowa Sprzedaży, zawierana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Systemu (przez Internet), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

11) Voucher - dokument potwierdzający dokonanie płatności, który w określonym terminie podlega wymianie na Bilet.

 

 §3

Zasady ogólne sprzedaży Biletów

 1. Bilety można zakupić on-line, na stronie sklep.kopalnia.pl, oraz w Dziale Sprzedaży Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Park Kingi 10 Sp. z o.o, 32-020 Wieliczka.
 2. Rodzaje dostępnych Biletów wraz z określeniem osób uprawnionych do zakupu Biletu na zwiedzanie innego niż Bilet normalny oraz cenami Biletów, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup Biletu na zwiedzanie jest równoznaczny z akceptacją przez Kupującego „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni solankowej”, dostępnego w Kasach oraz na stronie www.kopalnia.pl, a także ze zobowiązaniem Kupującego do zapoznania z jego postanowieniami wszystkich zwiedzających, dla których dokonano zakupu Biletów.
 4. Dokonując zakupu Biletu Kupujący wybiera konkretny dzień i godzinę zwiedzania oraz język zwiedzania (w przypadku zwiedzania Szlaku Pielgrzymkowego „Szczęść Boże”, Szlaku Historii i Techniki, Podziemnej Eskapady oraz pakietu noclegowego).Grupy zorganizowane posługujące się językiem innym niż język polski, zobowiązane są do zakupu Biletów na zwiedzanie w języku obcym.
 5. Zakup Biletu na zwiedzanie Trasy Turystycznej w formie imprezy Śladami Legend – rodzinna wycieczka oraz pakietu noclegowego w Komorze Słowackiego dla turystów indywidualnych możliwy jest wyłącznie w języku polskim z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość zakupu Biletu na pakiet noclegowy w Komorze Słowackiego w innym języku niż wskazane w ust. 5. W tym celu, przedstawiciel grupy winien skontaktować się z Działem Sprzedaży: programy.dzieci@kopalnia.pl, tel. +12 278 73 92. Zwiedzanie w wybranym języku będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem istnienia możliwości organizacyjnych w tym zakresie po stronie Operatora. KSW Turystyka nie gwarantuje dostępności usługi zwiedzania w językach innych niż: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, ukraiński.
 7. Z przyczyn organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, liczba miejsc dostępnych w turach jest ograniczona do 35 osób w turze na Trasie turystycznej oraz 20 osób w turze na Trasie górniczej. KSW Turystyka zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności,
  w celu wykonania usługi zwiedzania w terminie wybranym przez Kupującego przy zakupie Biletu.
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Bilety na zwiedzanie. Płatności w Kasie w Dziale Sprzedaży można dokonać gotówką (akceptowany jest wyłącznie złoty polski) lub kartą płatniczą.
 9. Zakup Biletu w Kasie Działu Sprzedaży dla turystów indywidualnych możliwy jest wyłącznie w dniu zwiedzania, pod warunkiem dostępności miejsc niewykupionych za pośrednictwem Systemu, za wyjątkiem pakietu noclegowego w Komorze Słowackiego, którego sprzedaż odbywa się tylko w formie on-line. Gwarancją zwiedzenia kopalni w ramach oferty KSW Turystyka z o.o. dla turystów indywidualnych w określonym terminie jest wyłącznie wcześniejszy zakup biletów on-line.
 10. W przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie innego rodzaju niż Bilet normalny, Operator, nie później niż z chwilą rozpoczęcia zwiedzania ma prawo poprosić zwiedzającego o okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie zakupu Biletu w cenie niższej. W przypadku braku takiego dokumentu, Operator ma prawo odmówić wstępu do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, żądając dokonania dopłaty do Biletu normalnego.

 

  §4

Zasady sprzedaży Biletów dla grup zorganizowanych

 1. W przypadku zakupu Biletów dla grupy zorganizowanej, Kupujący jest zobowiązany do zakupu co najmniej 20 Biletów – w przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej, lub co najmniej 10 Biletów – w przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Górniczej.
 2. W przypadku zamiaru zakupu Biletów na zwiedzanie dla grup szkolnych, Kupujący jest zobowiązany do zakupu co najmniej 20 Biletów szkolnych na zwiedzanie Trasy Turystycznej.
 3. W przypadku Biletów na zwiedzanie grupowych dla grup szkolnych, do puli zakupionych Biletów nie wlicza się opiekunów, w liczbie nie większej niż jeden opiekun na każde rozpoczęte 10 osób dokonujących zakupu Biletów. Opiekunowie zobowiązani są do pobrania darmowego biletu kontrolnego.
 4. W przypadku zwiększenia się liczby osób w grupie, dla której dokonano zakupu Biletów na zwiedzanie, Kupujący ma możliwość dokupienia dodatkowych Biletów w Kasie w dniu zwiedzania, jednakże nie więcej niż do maksymalnej liczby osób w grupie, określonej w 3 ust. 7.
 5. Zakup mniejszej liczby Biletów dla grupy zorganizowanej nie jest możliwy. W takim przypadku Kupujący winien dokonać zakupu Biletów na zwiedzanie indywidualne.
 6. W przypadku braku wolnych terminów w Systemie, przedstawiciel grupy może skontaktować się bezpośrednio z Działem Sprzedaży pod adresem mailowym: programy.dzieci@kopalnia.pl, w przypadku rezerwacji grup szkolnych i przedszkolnych lub pielgrzymka@kopalnia.pl, w przypadku Szlaku Pielgrzymkowego. Czas oczekiwania na odpowiedź mailową to minimum 3 dni robocze. Rezerwacja Biletów grupowych na zwiedzanie zostanie dokonana wyłącznie w przypadku istnienia możliwości organizacyjnych po stronie Operatora.
 7. Grupy, które posiadają już zakupione Bilety na zwiedzanie, a chcące zmienić termin zwiedzania, mogą to zrobić tylko poprzez kontakt mailowy z Działem Sprzedaży pod adresem mailowym: programy.dzieci@kopalnia.pl. Zmian takich można dokonać tylko w obrębie danego sezonu cennikowego i nie później niż 48h przed godziną zwiedzania a proponowany nowy termin zwiedzania może przypadać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zmiany. Zmiana terminu na wybrany przez Kupującego będzie zależna od możliwości organizacyjnych po stronie KSW Turystyka. KSW Turystyka nie gwarantuje dostępności usługi zwiedzania w terminie wskazanym w wiadomości e-mail. Zmiany w powyższy sposób można dokonać tylko raz.

 

 §5

Zasady sprzedaży Biletów on-line 

 1. Sprzedaż Biletów on-line na usługi turystyczne Kopalni Soli "Wieliczka" Turystyka sp. z o.o. realizowana jest w Systemie za pośrednictwem strony www.sklep.kopalnia.pl. 
 2. Kupujący może dokonać zakupu Biletów on-line wyłącznie po akceptacji „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną”, „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz tężni solankowej”, „Regulaminu sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A” oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący może dokonać zakupu Biletu na zwiedzanie on-line na określoną godzinę w danym dniu, dostępnym dla zwiedzających nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą zwiedzania oraz nie później niż na 1 godzinę przed terminem zwiedzania,
  a w przypadku pakietu noclegowego w Komorze Słowackiego nie później niż 24 godziny przed terminem zwiedzania.
 4. Kupujący ma możliwość zakupu Biletów on-line lub Voucherów:

1) po rejestracji konta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,

2) bez rejestracji konta w Serwisie.

 1. W celu zakupu Biletu on-line lub Vouchera Kupujący winien:

1) wejść na stronę www.sklep.kopalnia.pl,

2) wybrać opcję „Bilety indywidualne” albo „Bilety grupowe”,

3) wybrać Bilet on-line który chce zakupić,

4) wybrać datę oraz godzinę zwiedzania spośród dostępnych

5) wybrać rodzaj Biletu, który Kupujący chce zakupić,

6) wybrać kraj, z którego pochodzi zwiedzający oraz podać kod rabatowy – jeśli Kupujący wyraża zgodę na podanie kraju pochodzenia lub posiada kod rabatowy albo ważny Voucher,

7) w przypadku zakupu po rejestracji konta – zalogować się na swoje konto,

8) w przypadku zakupu bez rejestracji – podać co najmniej adres e-mail, na który zostanie przesłany Bilet na zwiedzanie on-line oraz język kontaktu, a w przypadku żądania wystawienia faktury – również inne dane, w tym imię i nazwisko, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

9) zaakceptować Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A” oraz niniejszy Regulamin,

10) zaakceptować oświadczenie zawierające żądanie wykonania usługi zwiedzania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy zakupu dokonuje Konsument, a wybrany termin zwiedzania przypada przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy,

11) dokonać płatności za zakupione Bilety za pośrednictwem operatora szybkich płatności PayU (za wyjątkiem przypadku wymiany Vouchera).

 1. Po dokonaniu płatności lub wskazaniu numeru Vouchera i podaniu niezbędnych danych, Kupujący automatycznie otrzymuje zakupiony Bilet na zwiedzanie on-line na adres e-mail podany przy rejestracji konta lub przy dokonywaniu zakupu. Otrzymanie Biletu na zwiedzanie on-line, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży on-line.

 §6

Zasady sprzedaży Voucherów

 1. Kupujący ma możliwość zakupu Vouchera, uprawniającego do wymiany na:

1) Bilet rodzinny na imprezę Śladami legend – wycieczka rodzinna

2) Bilet normalny na pakiet noclegowy dla turystów indywidualnych

 1. Zakupu Vouchera można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Systemu.
 2. W celu zakupu Vouchera Kupujący winien:

1) wejść na stronę www.sklep.kopalnia.pl,

2) wybrać opcję „Bilety indywidualne”,

3) wybrać opcję „Kup Voucher”,

4) wybrać rodzaj Vouchera, który Kupujący chce zakupić,

5) podać kod rabatowy – jeśli Kupujący posiada kod rabatowy,

6) w przypadku zakupu po rejestracji konta – zalogować się na swoje konto,

7) w przypadku zakupu bez rejestracji – podać co najmniej adres e-mail, na który zostanie przesłany Voucher oraz język kontaktu, a w przypadku żądania wystawienia faktury – również inne dane, w tym imię i nazwisko, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

8) zaakceptować Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A” oraz niniejszy Regulamin,

9) dokonać płatności za zakupiony Voucher za pośrednictwem operatora szybkich płatności PayU (z wyjątkiem przypadku wymiany Vouchera).

 1. Kupujący automatycznie otrzymuje zakupiony za pośrednictwem Systemu Voucher na adres e-mail podany przy rejestracji konta lub przy dokonywaniu zakupu. Otrzymanie Vouchera, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży on-line.
 2. Zakupiony Voucher można wymienić na Bilet za pośrednictwem Systemu, podając przy zakupie numer Vouchera,
 3. Voucher podlega wymianie na Bilet na zwiedzanie nie później niż do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher. Po upływie wskazanego terminu, Voucher traci ważność.

 

 §7

Zasady sprzedaży usług dodatkowych

 1. Istnieje możliwość wykupienia przez zwiedzającego Biletu umożliwiającego skorzystanie z następujących usług dodatkowych:

1) imienny wybór przewodnika na zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej,

2) usługa zjazdu windą w szybie Daniłowicz.

 1. Skorzystanie z usługi imiennego wyboru przewodnika możliwe jest wyłącznie dla grupy zorganizowanej i wymaga uprzedniej rezerwacji pod adresem: imprezy@kopalnia.pl. Wybrany przewodnik zostanie przydzielony do grupy wyłącznie w przypadku jego dostępności w terminie zwiedzania. Dokonanie płatności za skorzystanie z usługi imiennego wyboru przewodnika możliwe jest wyłącznie w Kasach, przed rozpoczęciem zwiedzania.
 2. Zakup Biletu na usługę zjazdu windą w szybie Daniłowicz możliwy jest wyłącznie dla grupy zorganizowanej, w Kasie Działu Sprzedaży bezpośrednio przed rozpoczęciem zwiedzania, pod warunkiem istnienia możliwości organizacyjnych po stronie KSW Turystyka Sp. z o.o. w tym zakresie. O dostępności usługi decyduje każdorazowo dyspozytor kopalni. KSW Turystyka Sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności powyższej usługi.
 3. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą zwiedzających Trasę Górniczą, dla których usługa zjazdu oraz wyjazdu wliczona jest w cenę zakupionego Biletu na zwiedzanie.

 

§8

Zasady dokonywania płatności on-line

 1. Płatności za Bilety on-line lub Vouchery kupowane za pośrednictwem Systemu obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 2. Dokonując płatności za Bilet lub Voucher. Kupujący akceptuje Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępny na stronie pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf.
 3. Płatności należy dokonać w ciągu 20 minut od rezerwacji Biletu on-line lub Voucheru. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Płatności on-line można dokonać kartą płatniczą , e-przelewem, BLIK lub Masterpass.
 5. KSW Turystyka Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu płatności z przyczyn od niej niezależnych, w tym ze względów bezpieczeństwa, jak również za ryzyko kursowe, w przypadku gdy waluta rozliczeniowa jest inna niż złoty polski (PLN).

 

§9

Prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży

 1. Zawierając Umowę Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Kupujący nie jest uprawniony do zakupu Biletów w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym w szczególności do odsprzedaży z zyskiem, o czym mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. KSW Turystyka zastrzega sobie prawo zgłaszania podejrzeń tego rodzaju działań uprawnionym organom ścigania.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie zawartej Umowy Sprzedaży:

1) w formie pisemnej, na adres Operatora,

2) za pośrednictwem e-mail: na adres imprezy@kopalnia.pl,

3) z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Systemie.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dane umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację (adres e-mail lub adres kontaktowy), opis okoliczności, których dotyczy reklamacja, w tym Numer zamówienia lub inne dane umożliwiające ustalenie transakcji, której dotyczy reklamacja, oraz żądanie, z którym występuje składający reklamację. Operator ma jednak prawo żądania dodatkowych wyjaśnień, jeśli te będą konieczne dla wyjaśnienia sprawy i udzielenia odpowiedzi.
 2. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail, w zależności od danych przekazanych przez składającego reklamację.
 3. Postanowienia ust. 3 – 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi za wady wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. KSW Turystyka oświadcza, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji złożonej przez Konsumenta.

 

§10

Odstąpienie od Umowy sprzedaży on-line

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży on-line, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nie dłużej niż do chwili przystąpienia przez Operatora do realizacji usługi zwiedzania, tj.:

1) do momentu rezerwacji przewodnika dla wybranej tury, co następuje na 24 godziny przed terminem zwiedzania określonym na Bilecie na zwiedzanie on-line (dotyczy zwiedzania Śladami legend-wycieczka rodzinna),

 1. Konsument może odstąpić od umowy określonej w ust. 1, składając KSW Turystyka oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z.o.oPark Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, z dopiskiem „Dział Sprzedaży” lub na adres e-mail imprezy@kopalnia.pl przed jego upływem. KSW Turystyka sp. z o.o niezwłocznie prześlą potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży on-line, KSW Turystyka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na rachunek, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji ze zwiedzania w zarezerwowanym terminie, Kupujący winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego w Systemie lub pod adresem e-mail imprezy@kopalnia.pl, również w przypadku, gdy nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Kupującemu, niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży on-line.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu Biletu w Kasie.

 

§11

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Współadministratorami Pani/Pana Danych osobowych przetwarzanych w związku z zakupem Biletów lub Voucherów są

1) Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka,

2) Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka,

 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u wyznaczony u Współadmnistratorów wspólny Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod.sa@kopalnia.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i udzielenie odpowiedzi, zapewnienie obsługi płatniczej oraz wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

Potwierdzenie uprawnień do zakupu Biletu innego niż Bilet normalny

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Kupującego)

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego

Rejestracja uczestników wydarzeń i imprez organizowanych przez lub KSW Turystyka

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - identyfikacja osób wchodzących na teren Kopalni Soli „Wieliczka” w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku)

Monitorowanie i analiza aktywności klientów sklepu internetowego, w tym na potrzeby informowania ich o niezakończonych transakcjach (dotyczy wyłącznie Kupujących w Systemie zapisanych jednocześnie na newsletter Kopalni) oraz dla potrzeb statystycznych i marketingowych   

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Kupującego)

Obsługa procesu reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)

Ustalanie, dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń,  obrona przed roszczeniami) 

 1. Odbiorcami Pani / Pana Danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną Systemu oraz usługi prawne lub marketingowe, a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/ Pana Dane osobowe będą przechowane:

1) przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,

2) do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,

3) do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wykonywania przysługujących Pani/Panu praw, o których mowa w powyższych ustępach, wobec każdego ze Współadministratorów, bez ograniczeń.
 3. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia lub wykonania Umowy sprzedaży.
 4. W toku przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, „Regulaminie zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz tężni solankowej”, „Regulaminie sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A” lub „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kasie Działu Sprzedaży, w formie papierowej, a także, z możliwością pobrania przez Kupującego, na stronie www.kopalnia.pl, w zakładce „Regulaminy”.
 3. KSW Turystyka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zmiana wchodzi w życie z dniem zamieszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.kopalnia.pl
  i dotyczy wyłącznie Umów sprzedaży zawieranych po tej dacie.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyklucza zawarcia Umowy sprzedaży z Kupującym na innych zasadach, indywidualnie z nim uzgodnionych.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023.

   

 Załączniki:

 • Cennik usług turystycznych Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o.
 • Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Załącznik nr 1

Cennik usług turystycznych Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Definicje:

Sezon niski – od 1 stycznia do 28 kwietnia 2023 roku oraz 2 października do 31 grudnia 2023 roku

Sezon wysoki– od 29 kwietnia do 1 października 2023 roku

 

Odkrywamy Solilandię (grupy szkolne)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet szkolny – język polski

52 zł

56 zł

Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet normalny – język polski

82 zł

92 zł

Przysługuje nauczycielowi/ opiekunowi grupy szkolnej, któremu nie przysługuje bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/ opiekuna.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna

0 zł

0 zł

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna przysługuje 1 nauczycielowi/ opiekunowi na każdą rozpoczętą 10-tkę płatnych biletów dla grupy szkolnej.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego kontrolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet szkolny + Obiad – język polski

85 zł

89 zł

Bilet normalny + Obiad – język polski 

115 zł

125 zł

 

Śladami Legend (grupy szkolne)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet szkolny – język polski

52 zł

56 zł

Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet normalny – język polski

82 zł

92 zł

Przysługuje nauczycielowi/ opiekunowi grupy szkolnej, któremu nie przysługuje bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/ opiekuna.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna

0 zł

0 zł

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna przysługuje 1 nauczycielowi/ opiekunowi na każdą rozpoczętą 10-tkę płatnych biletów dla grupy szkolnej.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego kontrolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet szkolny + Obiad – język polski

85 zł

89 zł

Bilet normalny + Obiad – język polski 

115 zł

125 zł

  

Pakiet noclegowy w Komorze Słowackiego (grupy szkolne)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet szkolny – język polski

195 zł

199 zł

Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet normalny – język polski

225 zł

235 zł

Przysługuje nauczycielowi/ opiekunowi grupy szkolnej, któremu nie przysługuje bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/ opiekuna.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna

0 zł

0 zł

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna przysługuje 1 nauczycielowi/ opiekunowi na każdą rozpoczętą 10-tkę płatnych biletów dla grupy szkolnej.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego kontrolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

 

 

Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże” (grupy zorganizowane)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

 Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – język polski

62 zł

72 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet ulgowy dla studentów i seniorów – język polski

72 zł

82 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – język polski

72 zł

82 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

 

 

 Bilet normalny – język polski

82 zł

92 zł

 Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – język obcy

96 zł

106 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet ulgowy dla studentów i seniorów – język obcy

106 zł

116 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet normalny – język obcy

116 zł

126 zł

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – język obcy

110 zł

120 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

 

 

Bilet dla dzieci do 4 r.ż – język polski oraz języki obce

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

 

 

Udostępnienie kaplicy dla grupy pielgrzymkowej

200 zł

200 zł

  

Szlakiem Historii i Techniki (grupy zorganizowane)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

 Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – język polski

62 zł

72 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet ulgowy dla studentów i seniorów – język polski

72 zł

82 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – język polski

72 zł

82 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

 

 

 Bilet normalny – język polski

82 zł

92 zł

 Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży – język obcy

96 zł

106 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet ulgowy dla studentów i seniorów – język obcy

106 zł

116 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet normalny – język obcy

116 zł

126 zł

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – język obcy

110 zł

120 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

 

 

Bilet dla dzieci do 4 r.ż – język polski oraz języki obce

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

 

 

 Udostępnienie kaplicy dla grupy pielgrzymkowej

200 zł

200 zł

 

Podziemna Eskapada (grupy zorganizowane)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

 Bilet normalny – język polski

150 zł

150 zł

 Bilet normalny – język obcy 

180 zł

180 zł

 

Pakiet noclegowy w Komorze Słowackiego (grupy zorganizowane i turyści indywidualni)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

 Bilet ulgowy dla dzieci w wieku szkolnym – język polski

257 zł

257 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet normalny dla dorosłych, studentów i seniorów – język polski

277 zł

277 zł

 

Śladami Legend – wycieczka rodzinna (turyści indywidualni)

Okres obowiązywania

Sezon niski

Sezon wysoki

 Bilet ulgowy – język polski

80 zł

90 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

 Bilet normalny – język polski 

100 zł

110 zł

 Bilet rodzinny – język polski

290 zł

320 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

 

Bilet rodzinny kontrolny – język polski

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

 

 

Bilet dla dzieci do 4 r.ż. – język polski

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży on-line w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży on-line, nie później jednak niż do chwili przystąpienia przez Operatora do realizacji usługi zwiedzania, tj.:

1) do momentu rezerwacji przewodnika dla wybranej tury, co następuje na 24 godziny przed terminem zwiedzania określonym na Bilecie na zwiedzanie on-line (dotyczy zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej),

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, e-mail: imprezy@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 92 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Kopalnia Soli “Wieliczka” Turystyka sp. z o.o Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka z

dopiskiem „Dział Sprzedaży” lub pocztą elektroniczną na adres imprezy@kopalnia.pl).

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, e-mail: imprezy@kopalnia.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………. /o świadczenie usługi zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, zawartej  w dniu ……………….., Numer zamówienia: ………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.