Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Ładowanie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:  

1) rodzaje i zakres Usług,
2) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Usługodawcy,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług,
4) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczonych Usług.  

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:  

1) Współadministratorzy lub Usługodawcy – następujące spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka”:  

a) Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6830003427, wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000,00 zł - kapitał zakładowy pokryty w całości, REGON: 000041683, e – mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl, 
b) Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030908, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831480313, wysokość kapitału zakładowego: 810 000,00 złotych, REGON: 351197769, e – mail: sekretariat@kopalnia.pl, 
c) Kopalnię Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095741, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831705025, wysokość kapitału zakładowego: 470 000,00 złotych, REGON: 351428631, e – mail: sekretariat.wsparcie@kopalnia.pl.  

2) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
3) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
4) Usługi – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego; Usługi są realizowane za pośrednictwem stron internetowych w domenie www.kopalnia.pl i obejmują: 

a) założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu oraz lub dokonywanie zakupu towarów lub usług dostępnych w Serwisie bez rejestracji; 
b) dostarczanie newslettera informacyjnego dotyczącego działalności prowadzonej przez Usługodawców, 
c) kontakt z Usługodawcami z wykorzystaniem formularza kontaktowego.  

5) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawców dostępnych w domenie www.kopalnia.pl, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
6) Użytkownik - Usługobiorca, który dokonał lub zamierza dokonać rejestracji Konta w Serwisie. 
7) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresami https://www.bilety.kopalnia.pl oraz https://sklep.kopalnia.pl, autorstwa SoftCOM spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski. 
8) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta. 
9) Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zakupu oferowanych przez Usługodawców towarów lub usług oraz do zarządzania Usługami.   

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin każdorazowo przed skorzystaniem z Usługi. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym skorzystania z Usługi. 
 2. Każdy Usługobiorca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 
 3. Usługodawcy dokładają należytej staranności celem świadczenia Usług. 

§2
Serwis

 1. Serwis umożliwia Usługobiorcom zakup towarów lub usług oferowanych przez Usługodawców. 
 2. Zakup towarów lub usług jest możliwy:  

1) przez Użytkownika, po rejestracji Konta w Serwisie, 
2) bez rejestracji Konta w Serwisie, po podaniu co najmniej adresu poczty elektronicznej i języka kontaktu, oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.  

Szczegółowe zasady sprzedaży towarów i usług określają odrębne regulaminy. 

 1. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem w zakresie korzystania Serwisu zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i założenia Konta w Serwisie. 
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu co najmniej adresu poczty elektronicznej, hasła oraz imienia i nazwiska, nr telefonu oraz języka kontaktu, a także akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku Konta zakładanego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wymagane jest również podanie numeru identyfikacji podatkowej, adresu miejsca prowadzenia działalności oraz firmy, w kolejnym kroku rejestracji. 
 3. Oprócz danych wskazanych w ust. 2 pkt 2 lub w ust. 4, Usługobiorca może dobrowolnie podać również inne dane, w tym kraj pochodzenia lub numer telefonu. 
 4. Po uzupełnieniu Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail, wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Serwisie.  Aby dokończyć zakładanie Konta należy zweryfikować adres e-mail poprzek kliknięcie w link wskazany w wiadomości. 
 5. Jeżeli Użytkownik zamierza korzystać z wysyłki zakupionych w Serwisie towarów w formie przesyłki kurierskiej, konieczne jest wskazanie adresu dostawy  po wcześniejszym zalogowaniu się na utworzone Konto. 
 6. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:  

1) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.  

 1. Podany adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawców i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. 
 2. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie. 
 3. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 
 4. Po zarejestrowaniu konta w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu niezwłocznie po rejestracji Konta. 
 6. Z Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik. Dostęp do Konta nie może być udostępniany osobom trzecim. 
 7. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników. 
 8. Usługodawcy mogą odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawców. 
 9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto, rozwiązując w ten sposób umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu. 

§3
Dostarczanie newslettera 

 1. Dostarczanie newslettera jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z informacjami związanymi z działalnością prowadzoną przez Usługodawców, które mogą też zawierać informację promocyjną lub handlową. 
 2. Newsletter dostarczany jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.  
 3. Usługodawcy nie gwarantują określonej częstotliwości dostarczania newslettera. 
 4. Usługobiorca, z chwilą zgłoszenia żądania dostarczania newslettera jest zobowiązany wyrazić zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej i ewentualne zaznaczenie stosownego checkbox’a (na stronie www.kopalnia.pl lub w trakcie dokonywania zakupów w Serwisie), a następnie potwierdzenie linku dostarczonego w wiadomości na wskazany adres e-mail przez użytkownika. Wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera środkami komunikacji elektronicznej spełnia wymagania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z dostarczania newslettera, informując o tym Usługodawcę pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej dostarczania newslettera. 

§4
Formularz kontaktowy

 1. Usługodawcy świadczą usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu prowadzonej przez nich działalności, zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w domenie www.kopalnia.pl. 
 2. Listę rodzajów formularzy kontaktowych, wraz z określeniem zakresu zbieranych danych oraz celów ich zbierania, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Celem uzyskania odpowiedzi na zadane pytania należy podać w treści danego Formularza kontaktowego wymagane dane, w tym zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie wcisnąć przycisk „Wyślij”. 
 4. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. W przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby, termin ten może ulec wydłużeniu. 
 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie jest bezpłatne. 

§5
Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawcy zobowiązują się do świadczenia Usług na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do:  

1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub innych stron internetowych w domenie www.kopalnia.pl, niezbędnych do korzystania z Usług, 
2) wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, 
3) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zamieszcza w Serwisie lub w inny sposób dostarcza do Usługodawców treści o charakterze bezprawnym, 
4) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.  

 1. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych ze świadczonymi Usługami, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawców. 
 2. Usługodawcy i Usługobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść druga strona w związku ze świadczoną Usługą, chyba że szkoda została wyrządzona drugiej stronie z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 
 3. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za: 

1) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 
2) treści udostępniane przez Usługobiorcę w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, 
3) skutki działań podjętych w wyniku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań podejmowanych przez Usługobiorcę 
4) informacje zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorcę, 
5) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę, 
6) szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.), 
7) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji, 
8) nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.  

§6
Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług
 

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartphone, z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust. 2. Dla części udostępnianych usług wymagane jest założenia Konta oraz posiadanie czynnego adresu e-mail Usługobiorcy. 
 2. Korzystanie z Usług możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: 

a) korzystanie z przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16. 
b) włączona obsługa „ciasteczek” (cookies) co najmniej w zakresie cookies o charakterze technicznym (niezbędne do funkcjonowania danej strony). 
c) minimalne wymagania systemowe:  

a. iOS 10.x, IPhone 5, ipad 2 i nowsze 
b. Android v6 lub nowsze  
c. Windows 7 lub nowszy  

 1. Z informacjami o funkcjach oraz celu plików cookies można się zapoznać w polityce ochrony prywatności, dostępnej pod adresem: https://bilety.kopalnia.pl/index/polityka-prywatnosci.html  
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych, przesyłane dane są szyfrowane z wykorzystaniem certyfikatu SSL.  

§7
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług  

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. 
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. 
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową. 
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do sieci informatycznej Usługodawcy.  

§8
Postępowanie reklamacyjne 

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących realizacji Usług. 
 2. Reklamacje rozpatrują Usługodawcy. 
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

1) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), 
2) wskazanie Usługi, której reklamacja dotyczy, 
3) przedmiot reklamacji, 
4) okoliczności uzasadniające reklamację.
 

 1. Reklamację można złożyć:  

1) pisemnie, na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka., 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kopalnia.pl, 
3) z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.

 1. Usługodawcy rozpatrują reklamacje w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawcy zawiadomią Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej. 
 2. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§9
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 1. Administratorami Pani/Pana Danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Usług są Współadministratorzy. 
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl. 
 3. Dane osobowe, w szczególności adres IP dane geolokalizacyjne, identyfikatory urządzeń mobilnych, dane podawane przy rejestracji Konta lub w celu dokonania zakupu bez rejestracji, przekazane w związku ze świadczeniem Usług, przetwarzane będą  w oparciu o:   

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Wysyłka newslettera 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda Użytkownika) 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni produktów i usług) 

Przyjęcie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda Użytkownika) 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

Założenie i obsługa Konta w Serwisie 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda Użytkownika) 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – profilowanie polegające na monitorowaniu i analizie aktywności Użytkownika) 

Obsługa procesu reklamacji 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

Ustalanie, dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, obrona przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń,  obrona przed roszczeniami)  

 1. Odbiorcami Pani / Pana Danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną stron internetowych w domenie www.kopalnia.pl, a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Pani/ Pana Dane osobowe będą przechowane:  

1) przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy, 
2) do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, 
3) do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
4) przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:  

1) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO, 
3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 
 2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Usług. 

§10
Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do pobrania pod adresem https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/informacje-praktyczne/wazne-informacje/regulaminy oraz adresem https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/informacje-praktyczne/wazne-informacje/regulaminy. 
 3. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zmiana wchodzi w życie z dniem zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.kopalnia.pl. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Usługobiorcę, jest on uprawniony i zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku. 

 

Załączniki: 

 1. Lista rodzajów formularzy kontaktowych, wraz z określeniem zakresu zbieranych danych oraz celów ich zbierania 

 

Załącznik nr 1
Lista rodzajów formularzy kontaktowych, wraz z określeniem zakresu zbieranych danych oraz celów ich zbierania
 
 
 

nazwa formularza 

rodzaj 

cel przetwarzania danych  

zbierane dane 

link 

Formularz rezerwacji – imprezy  

Zapytanie o możliwość organizacji eventu, formularz kontaktowy   

Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i  udzielenie odpowiedzi, 

Obsługa procesu reklamacji, Dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami 

Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (nieobligatoryjnie) planowana data imprezy, planowana ilość osób  

https://www.kopalnia.pl/imprezy/formularz-rezerwacji-imprezy  

Formularz zapytaj o pobyt  

Zapytanie o pobyt w uzdrowisku, formularz kontaktowy 

Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i  udzielenie odpowiedzi, Obsługa procesu reklamacji, Dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami 

Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (nieobligatoryjnie) 

https://www.kopalnia.pl/uzdrowisko/zapytaj-o-pobyt 

Formularz zapytania o rezerwację – oferta dla szkół 

Zapytanie o dostępność wybranego terminu, formularz kontaktowy 

Przyjęcie zapytania dotyczącego rezerwacji i  udzielenie odpowiedzi, Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami  

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, ilość dzieci, ilość dorosłych, data zwiedzania, godzina zwiedzania 

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/kopalnia-dla-szkol  

Formularz zamawiania obiadów – grupy zorganizowane 

Zapytanie o możliwość organizacji obiadu dla grupy, formularz kontaktowy  

Przyjęcie i realizacja zamówienia posiłku, Obsługa procesu reklamacji, Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur), Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie 
działań w związku z procesem windykacji należności 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, NIP obowiązkowy w przypadku faktury, adres, adres e-mail, nr tel/ fax (nieobligatoryjnie), data zwiedzania, godzina zwiedzania 

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-dla-grup  

Formularz zamawiania obiadów – grupy szkolne 

Zapytanie o możliwość organizacji obiadu dla grupy szkolnej, formularz kontaktowy 

Przyjęcie i realizacja zamówienia posiłku, Obsługa procesu reklamacji, Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur), Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie 
działań w związku z procesem windykacji należności 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, NIP obowiązkowy w przypadku faktury, adres, nr tel., adres e-mail, nr fax (nieobligatoryjnie), data zwiedzania, godzina zwiedzania 

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-dla-szkol 

Formularz zamawiania obiadów – grupy pielgrzymkowe 

Zapytanie o możliwość organizacji obiadu dla grupy pielgrzymkowej, formularz kontaktowy 

Przyjęcie i realizacja zamówienia posiłku, Obsługa procesu reklamacji, Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur), Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie 
działań w związku z procesem windykacji należności 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, NIP obowiązkowy w przypadku faktury, adres, nr tel, adres e-mail, nr fax (nieobligatoryjnie), data zwiedzania, godzina zwiedzania 

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-grupy-pielgrzymkowe  

Zapis do newslettera 

Formularz zapisu do newslettera 

Zapisanie w bazie newsletter i przesyłanie materiałów promocyjno-reklamowych oraz prowadzenie analiz i statystyk działań marketingowych, Monitorowanie i analiza aktywności podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://www.kopalnia.pl/sklep-online), w tym informowanie o niezakończonych transakcjach (dotyczy wyłącznie klientów zapisanych na newsletter), Ustalanie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami 

Imię, adres e-mail, województwo, zainteresowania  

https://www.kopalnia.pl/newsletter-kopalni-soli-wieliczka  

Zapis do newslettera - uzdrowisko 

 

Zapisanie w bazie newsletter i przesyłanie materiałów promocyjno-reklamowych, Dochodzenie roszczeń  

Imię, adres e-mail, województwo, zainteresowania 

https://www.kopalnia.pl/uzdrowisko/newsletter-uzdrowisko  

Rezygnacja z newslettera 

Wypisanie się z bazy newslettera 

Powody rezygnacji z newslettera (użytkownik może ich nie podawać) 

brak 

https://www.kopalnia.pl/newsletter-kopalni-soli-wieliczka/newsletter-wypisz-sie-powody?smclient=7d869f5f-015f-4063-b4b0-daebbbdf024c&smconv=28f53935-3317-4870-a4ea-2427003c77e4  

Formularz zgłaszania wizyty dziennikarzy 

Zapytanie o możliwość wizyty dziennikarza  

Udział w wizycie studyjnej, Rejestracja uczestników Wizyty, Dochodzenie roszczeń 

Imię i nazwisko, zawód, kraj, nr tel., adres e-mail, obszar zainteresowań (do wyboru 5 kategorii), medium, nazwa firmy, agencji, adres strony www, nakład/ zasięg/ liczba odsłon, wybór miejsca wizyty Trasa Turystyczna, uzdrowisko, tężnia, planowana data wizyty, preferowana godzina, liczba osób, język zwiedzania, cel wizyty/ rodzaj publikacji, planowany termin publikacji/ emisji 

https://www.kopalnia.pl/biuro-prasowe/formularz-zglaszania-wizyty-dziennikarzy  

Formularz kontaktowy  

Formularz kontaktu z działami  

Udzielenie odpowiedzi na  zadanie pytania dotyczące poszczególnych wydarzeń i działów  

Adres email, telefon 

https://bilety.kopalnia.pl/formularz-kontaktowy.html 

Formularz rezerwacji grup  

Formularz rezerwacji wydarzenia dla grup 

Rezerwacja wydarzenia dla grup zorganizowanych 

Imię, Nazwisko, Adres e-mail, nr. Telefonu, W przypadku chęci otrzymania FV – NIP, Nazwa instytucji, adres instytucji, Kod pocztowy, Miejscowość 

https://bilety.kopalnia.pl/rezerwacja/formularz-grupy.html